Monthly Archive: April 2013

መንገዲ ባሕታዉያን 8

ምዕራፍ 8. ዝሰዓርካዮ ሓጢኣት ዳግማይ ከይምለሰኻ ተጠንቀቕ ንገዛእ ስጋኻ ክትስዕር ካብ ጀሚርካ፣ እዚ ምልክት ዓወት እዩ። በዚ ዓወት`ዚ ንኣምላኽ ደኣ ኣመስግን እምበር፣ ንገዛእ ርእስኻ ሓያል ጌርካ ኣይትቑጸራ፣ ምኽንያቱ ንሱ`ዩ ነዚ ሓይሊን ዓወትን ዝሃበካ። ካብ...

መንገዲ ባሕታዉያን 7

ምዕራፍ 7. ካብ ፍትወት ስጋ ናብ ፍቕሪ ክርስቶስ ቅዱስ ቴዎፋን ባሕታዊ ከምዚ ኢሉ ይሓትት`ሞ ዝምልሶ መልሲ ኸኣ ንስማዓዮ፣ “ካብ ስጋና እንድሕሪ ወጺእና ንመን ንረኽብ?” “ንኣምላኽን ንብጻይናን ክንረኽብ ኢና።” በዚ ምክንያት`ዩ እምበኣር፣ ገዛእ ሰብነትናን ስጋናን ክንቀብጽ...