Monthly Archive: March 2014

መግቢን ጾምን

መግቢን ጾምን

  ኣስተዉዒልኩም`ዶ ትፈልጡ፣ መብዛሕትኡ ግዜ መግቢ ኣካታዒ ኣርእስቲ ኮይኑ ንረኽቦ። ዉድቐትና ኣይትብልዑ ንዝብል ሕጊ ብምጥሓስና እዩ። ኣብ ቆሮንጦስ ንጣኦት ዝተሰዉአ ምብላዕ ይግባእ`ዶ ኣይግባእን ዝብል ክትዕ ነበረ። ኣህዛብን ህዝቢን፣ መምለኽቲ ጣኦት ምስ ኣመንቲ ብሓባር ኮይኖም...