Monthly Archive: March 2015

ጾም 2ይ ክፋል- ብቅዱስ ባሲልዮስ 0

ጾም 2ይ ክፋል- ብቅዱስ ባሲልዮስ

ካብ ቀዳማይ ክፋል ዝቐጸለ ዝዀነ ይኹን ናይ ቅድስና ስራሕ፣ ብዘይ ጾም ኣይፍጸምን። ዋላ እቲ ቀደም፣ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ናይ ጽላሎት ኣገልግሎት እኳ ባዕሉ፣ ዂሉ ብጾም ዝተሰነየ እዩ ኔሩ። ኣብ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣማናዊ...

55 ሓጸርቲ ሕጊታት ክርስቲያናዊ ህይወት- ቀሺ ቶማስ ሆፕኮ 9

55 ሓጸርቲ ሕጊታት ክርስቲያናዊ ህይወት- ቀሺ ቶማስ ሆፕኮ

ኣብ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ቴኦሎጂ ዓለም ኣዚኹም ትግደሱ እንድሕሪ ኮይንኹም፣ ዕረፍቲ ናይዞም ቀሺ ሰሚዕኩም ክትዀኑ ተስፋ ይገብር። ቀሺ ቶማስ ሆፕኮ (Fr Thomas Hopko) ይበሃሉ። ናይ ቴሎጂ ምሁር፣ ፕሮፌሰር፣ ትሑት ኣገልጋሊ፣ ንዂሉ ብቅንዕና ዝምርምሩ፣ ኣዝዮም ሕያዋይ...

ጾም 2ይ ክፋል-ብቅዱስ ኣግናጥዮስ ናይ ብራይንኮኒኖቭ 0

ጾም 2ይ ክፋል-ብቅዱስ ኣግናጥዮስ ናይ ብራይንኮኒኖቭ

ካብ ቀዳማይ ክፋል ዝቐጸለ ልዕሊ ዓቀን ጾም፣ ማለት ካብ ዓቅሚ ሰብነትና ንላዕሊ ካብ ብልዒ ምኽልካል፣ ብቅዱሳን ኣቦታት ኣይድገፍን እዩ። ጾም ንሰብ ካብ ስጋዊ ፍትወታት ሓራ ትገብሮ እያ። ብጸሎት ኣቢልና፣ ኣንጻር ስጋዊ ፍትወትና እንዳተቃለስና ክንስዕር...