Monthly Archive: September 2015

መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ግብሪ 4

መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ግብሪ

መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ግብሪ ብስም ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ሰላም ንዓኩም፣ ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ናይዛ ብሎግ። ንሎሚ ትርጉም ናይ ሓንቲ ጽብቕቲን ሓጻርን መንፈሳዊ መጽሓፍ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። እዛ መጽሓፍ፣ ኣብ ካናዳ ዝቕመጡ፣...