Monthly Archive: October 2015

ምዕራፍ 2.ፍቓድካ ምቁጽጻር- መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ግብሪ 0

ምዕራፍ 2.ፍቓድካ ምቁጽጻር- መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ግብሪ

መእተዊ 1.ኣእምሮኻ ምግዛእ ፍቓድካ ምቁጽጻር ቅ.ጳውሎስ «ብውሽጢ ሰብሲ በቲ ሕጊ ኣምላኽ ባህ ይብለኒ እዩ። ግናኸ ኣብ ኣካላተይ ምስ ሕጊ መንፈሰይ ዝዋጋእ ናብቲ ኣብ ሰብነተይ ዘሎ ሕጊ ሓጢኣት ኣቢሉ ዉን ዝማርኸኒ ካልእ ሕጊ እሪኢ ኣለኹ።»...

1. ኣእምሮኻ ምግዛእ-መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ግብሪ 3

1. ኣእምሮኻ ምግዛእ-መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ግብሪ

ካብ ቀዳማይ ክፋል ዝቀጸለ ምዕራፍ ሓደ- ኣእምሮካ ምግዛእ ኣእምሮና ካብ ጎዳእትን ረብሓ ዘይብሉን ፍልጠት ከመይ ጌርና ንኽልክል መንፈሳዊ ፍልጠት’ከ ኣብ ልብና ከመይ ጌርና ክንዕቅብ ንኽእል፣ ሓብርና ንርኣይ። ረብሓ ዘይብሉ ፍልጠት ፍጹም ክርስትያን ክንከዉን እንድሕሪ...