Monthly Archive: April 2017

0

ስግው ቃል 2-ሰማያዊ መዋጥርን ፍታሕ ብተዋህዶን

መእተዊ  ቀዳማይ ክፋል ኣብ ዝሓለፈት ምዕራፍ፣ ሞትን ጥፍኣትን ነጊሱ ስለዝነበረ፣ ኩሉ ሰብ ናብ ዘለኣለማዊ ጥፍኣት የምርሕ ከምዝነበረ ርኢና። እቲ በመልክዕ ኣምላኽ ተፈጢሩ፣ ብህላዌኡን ምንቅስቃሳቱን ግብሪ ቃል ዘዘንቱ ዝነበረ ሰብ፣ ናብ ሞት የምርሕን፣ ግብሪ እግዚአብሔር...

1

ስግዉ ቃል 1- ስነፍጥረትን ዉድቀትን

ምዕራፍ ሓደ ስነ-ፍጥረትን ዉድቐት ኣብታ ቀዳመይቲ መጽሓፍ፣ “ኣንጻር ኣህዛብ (the Contra Gentes) 1”፣ ኣጀማምራ ናይ ኣህዛብ ኣምልኮ ጣኦትን ከንቱ ኣምልኮኦምን ፣ ብጸጋ ኣምላኽ ገሊጸልካ ኔረ። ከምኡዉን፣ ብዛዕባ ናይ ኣብ ቃል ተዘራሪብና ኔርና። ንሱ መለኮታዊ...

1

ስግዉ ቃል-መእተዊ /ጥንተ ትስብእት/

ጥንተ ትስብእት-መጋቢት 29 ብስም ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። መጋቢት 29፣ ጥንተ ትስብእት ተባሂሉ ይፍለጥ፣ ማለት ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ብፍቑዱን ብስምረት ኣቡኡን መንፈስ ቅዱስን፣ ሰብ ክከዉን ዝመረጸሉን፣ ኣብ ማህጸን ድንግል...