Tagged: ሆሳእና

ጸሎት ስምኦን ኣምዳዊ- ናይ ሆሳእና ዋዜማ 0

ጸሎት ስምኦን ኣምዳዊ- ናይ ሆሳእና ዋዜማ

ቅዱስ ስምኦን ኣምዳዊ ዝጸለዮ ኣብ ናይ ሆሳእና ዋዜማ ዝጽለ ጸሎት። ቅዱስ ስምኦን ኣብ ከባቢ 5ይ ክ/ዘ ዝነበረ፣ ቅዱስ ኣቦ ኮይኑ፣ ኣብ ሓንቲ ዓንዲ ን45 ዓመት ከየወረደ ብምጽላዩ፣ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ 392 ዓም ኣብ ኣንጾክያ...

ሆሳእና-ቅዱስ እንድርያስ ዘቅርጤስ 0

ሆሳእና-ቅዱስ እንድርያስ ዘቅርጤስ

ቅዱስ እንድርያስ ዘቅርጤስ ሓደ ካብቶም ኣብ ሶርያ ዝፈረዩ ቅዱሳን ሊቃዉንቲ ኣቦታት ኮይኑ፣ ኣብ 7ይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ እዩ። እዚ ኣቦ`ዚ ብዛዕባ ሆሳእና ካብ ዝመሃሮ ገለ ክፋል፣ ጆባእ እብለኹም። ብምስትዉዓል ነንብቦ። ንጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ...