Tagged: መንፈስ ቅዱስ

0

መሐደሲ ህየትና መንፈስ ቅዱስ- ብቅ. ደዲሞስ ዓይነ-ስዉር

ቅዱስ ደዲሞስ ዘእስክንድርያ (318-398 ዓ.ም.)፣ ዘይከም ካልኦት ሊቃዉንቲ ክህነት ይኹን ዲቁና ዘይነበሮ፣ ዘይከም ካልኦት ሙሉእ ኣካላት ዘይነበሮ ዓይነ ስዉር፣ ብቅዱስ ኣትናቴዎስ ዘሓዋርያ መምህር ናይ ትርጓሜ ቤት ትምህርቲ ናይ እስክንርያ ክኸዉን ዝተመርጸ፣ ሊቅ ኣቦ እዩ።...

0

ስለምንታይ መንፈስ ቅዱስ ድሕሪ ዕርገት ጐይታ ወረደ? ቅ.ዮሃንስ ኣፍወርቅ

ስለምንታይ መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ’ዚ እንከሎ ዘይወረደ? ስለምንታይ ክሳብ ናብ ሰማያት ዝዓረግ ጸንሐ? ስለምንታይ`ኸ ድሕሪ ዕርገቱ ብኡንብኡ ዘይወረደ? ማለት ክርስቶስ ኣብ መበል ኣርባዓ መዓልቲ ምስ ዓረገ ብእንብኡ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን። “ኣብ መበል ሓምሳ...

ናይ መንፈስ ቅዱስ ቅብኣት- ቅ.ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም 0

ናይ መንፈስ ቅዱስ ቅብኣት- ቅ.ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም

ንሕና ኲልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠሚቕና፣ ንዕኡ ምስ ለበስናዮም፣ ናብ ምስሊ ወዲ ኣምላኽ ንልወጥ ኢና። ብጸጋ ዉልድ ኣምላኽ ንክንኸዉን ዝተመደብና ስለዝዀንና፣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምስጋና ክብሩ ንክርስቶስ ንመስለሉ ጸጋ ይዕድለና። ምስቲ ናይ ኣምላኽ ቅቡእ (ሉቃ...

ማይ ህይወት ናይ መንፈስ ቅዱስ- ቅ.ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም 0

ማይ ህይወት ናይ መንፈስ ቅዱስ- ቅ.ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም

ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም (313-386 ዓ.ም.) ሓደ ካብቶም ኣብ ራብዓይ ክ/ዘ ዝነበሩ ብሉጻት ሊቃዉንቲ ኮይኑ፣ ብፍላይ ንሓደስቲ ኣመንቲ ዝኸዉን መጽሓፉ ኣዝያ ፍልጥቲ እያ። ብቅድስንኡ፣ ብተባዕ ዉሳኔታቱን፣ ንኣርዮሳዉይና ብምቅዋሙ ዝፍለጥ ቅዱስ ቂርሎስ፣ ብዙሕ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ...

ስራሕ መንፈስ ቅዱስ- ቅ.ባሲልዮስ ዘቂሳርያ 0

ስራሕ መንፈስ ቅዱስ- ቅ.ባሲልዮስ ዘቂሳርያ

“ብመንፈስ እንተ ተመራሕኩም ግና፡ ትሕቲ ሕጊ ኣይኰንኩምን። እቲ ግብሪ ስጋ ግሁድ እዩ፡ ንሱ ኸኣ ምንዝር፡ ርኽሰት፡ ዕብዳን፡ ኣምልኾ ጣኦት፡ ጥንቈላ፡ ጽልኢ፡ ባእሲ፡ ቅንኢ፡ ቍጥዓ፡ ሻራ፡ ምፍልላይ፡ ዝርግርግ፡ ቅንኣት፡ ቅትለት፡ ስኽራን፡ ጓይላ፡ ከምዚ ዘመሰለ ኻልእውን እዩ። እቶም...

ጴንጤቆስጤ (በዓለ ሃምሳ) ምዉራድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሓዋርያት- ቅ ኤራንዮስ ዘሊዮንስ 0

ጴንጤቆስጤ (በዓለ ሃምሳ) ምዉራድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሓዋርያት- ቅ ኤራንዮስ ዘሊዮንስ

ቅዱስ ኤራንዮስ (130-200 ዓ.ም.)፣ ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ካብ ዝነበሩ፣ ናይ ሊዮንስ እትበሃል ዓዲ ጳጳስ ዝነበሩ፣ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ኣቦታት እዩ። ንወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ወደ መዝሙሩ ዝነበረ፣ ንሰማእት ቅዱስ ፖሊካርፐስ ወደ መዝሙር ዝነበረን፣ ኣብ...