Tagged: ሶሙነ ሕማማት

0

ንጐይታ ክንዲ ምንታይ ተፍቅርዎ? ክንዲ ይሁዳ`ዶ ዋላስ ክንዲ ማርያም?

ሮብዕ፣ ሳልሰይቲ መዓልቲ ናይ ሶሙነ ሕማማት ዝንበብ ወንጌል ኣዝዩ ፍሉይ ጣዕሚ ዘለዎ እዩ። ብርግጽ ኲሉ ወንጌል ፍሉይ ጣዕሚ ኣለዎ፣ ግን ንዓይ ብዉልቀይ ግና፣ ልበይ ካብ ዝትንክፋኒ ናይ ሶሙነ ሕማማት ንባባት ናይ ሮብዕ እያ እንተበልኹ...

ሶሙነ ሕማማት-ቤተክርስቲያን ንክርስቶስ ዝተመርዓወትሉ ቅነ 0

ሶሙነ ሕማማት-ቤተክርስቲያን ንክርስቶስ ዝተመርዓወትሉ ቅነ

እንዃዕ ናብቲ ንሕማማትን ስቕያትን ክርስቶስ ኣምላኽና ንዝኽረሉ፣ ሶሙን ኣብጽሓና። ብንስሓ ንቐርበሉ፣ ሓጢኣትና ንናዘዘሉን፣ ብመንፈስን ሓቂን ንሰግደሉ ቅነ ይግበረልና። እዚ ሶሙን`ዚ፣ ቤተክርስትያን ምስቲ ሓቀኛ መርዓዊዓ፣ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ 2000 ዘመን ዝተመርዓወትሉ ግዜን፣...

ተግሳጽ ዘቅዱስ ኣባ ሲኖዳ

ተግሳጽ ዘቅዱስ ኣባ ሲኖዳ

ተግሳጽ ዘቅዱስ ሲኖዳ፣ሶኒ ሰዓት ዓሰርተ ሓደ ሠርክ ስግደት ገለ ገለ ኣካይዳ  (ግብሪ) ኣለዋ፣ ብናትና ኣተሓሳስባ ሰናይ ጌርና ንቆጽረን፣ ብዓይኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግና ሓጢኣት እየን። ንኣብነት፣ ንስሓ ዘይኣተወ ሰብ፣ ናብቲ ቅዱስ ቦታ ምልስምልስ ይብል`ሞ፣ ከምዚ...

ተግሳጽ ዘቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ

ተግሳጽ ዘቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ

ፍቑራት ምእመናን፣ ብዛዕባ ኣስቆረታዊ ይሁዳ እንታይ ክንብል ኢና። ንጐይትኡ ኣሕሊፉ ዝሃበ ይሁዳ ብምንታይ ንገልጾ። ንሱ ሓደ ካብቶም ዓሰርተው ክልተ ክነሱ ናብቶም ሊቃነ ካህናትን ሽሟሙንትን ከይዱ፣ “ኣነ ኣሕሊፈ ክህበኩም፣ ክንደይ ትኸፍሉኒ፧” በሎም። ሰላሳ ዲናር ክኸፍልዎ...

ተግሳጽ ዘቅዱስ ኣትናቴዎስ ዘእስክንድርያ

ተግሳጽ ዘቅዱስ ኣትናቴዎስ ዘእስክንድርያ

ክርስቶስ ስለዘፍቀረና፣ መጺኡ ባዕሉ ምእንታና ሞይቱልና። ብሓጢኣት ንገዛእ ርእስና ምስ ኣማሰንናያ፣ ፈጢሩ ሱቅ ኢሉ ኣይሓደገናን። ካብ ሰማያት መጺኡ፣ ምእንታና መከራ ጸጊቡ፣ ህይወቱ ሂቡና። ከም ሓኪም ክፍዉሰና፣ ብግህዶ መጽአ። ካብ ሕማምና ክፍዉሰና ጥራይ ኣይኰነን ዝምጽአ፣ እንታይ...

ተግሳጽ ዘ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ዘሠርክ ዓርብ

ተግሳጽ ዘ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ዘሠርክ ዓርብ

መጽሓፍ ከምዝምህረና፣ ነፍስና ብሕጊ ኣምላኽ ትነብር እንተደኣ ኮይና፣ ሓይሊ ጸልማትን ኣጋንንትን ኣይክስዕሩናን እዮም። በንጻሩ ካብ ሕጊ ኣምላኽ እንድሕሪ ርሒቅና ግና፣ ክሕይሉናን ክስዕሩናን ይኽእሉ። የሕዋተየ  ነስተዉዕል። ገዛ ርእስኻ ከተድሕን እንተደሊኻ፣ ኣብ ሃብቲ ጥበብ እግዚአብሔርን፣ ሃብቲ...

ጸሎት-ካብ ድርሳን ኣርጋዊ መንፈሳዊ 0

ጸሎት-ካብ ድርሳን ኣርጋዊ መንፈሳዊ

ዓርቢ ሰዓት 12 ዝንበብ ካብ ቃል ኣረጋዊ መንፈሳዊ-ድርሳን 25 “ኦ ምእንቲ ኣልኣዛር ዝነባዕኻን ዝበኸይኻን ኣምላኸይ፣ ናተይ ዝመረረ ሓዘነይ ንብዓተይን ተቐበል። ብሕማማትኻ ሕማመይ ፈዉስ፣ ብኣቚሳልካ ነቊሳለይ ኣጥዒ፣ ደምኻ ኣብ ደመይ ሓዉሶ፣ ናይ ህይወት መኣዛ ዝዀነ...

ምዕዶ-ካብ ቃል ኣረጋዊ መንፈሳዊ 0

ምዕዶ-ካብ ቃል ኣረጋዊ መንፈሳዊ

ኣረጋዊ መንፈሳዊ፣ ሓደ ካብቶም ንመጽሓፈ መነኮሳት ካብ ዝጸሓፉ ኣቦ ኮይኑ፣ ብዛዕባ ምንኩስናዊ ህይወት፡ ብዛዕባ መንፈሳዊ ገድሊታትን፡ ብዛዕባ ነፍስኻ ኣንጺህኻ ብቅድስና ከመይ ንዓቢን ከመይ ናብ ምስሊ ወልደ እግዚአብሔር ብትሕትና፡ ብምሕረት፡ ብምልግሲ፡ ብመንፈስዊ ገድሊ ክንዓቢ ንኽእል...

ለከ ሓይል-ዝማሬ ሕማማት 0

ለከ ሓይል-ዝማሬ ሕማማት

ኣብ ግዜ ሕማማት፣ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ግዜ ኣብ ቤተክርስቲያን፣ ካልእ ኲሉ ጸሎት ተሪፉ፣ እዚ ዝስዕብ ጸሎት ይጽለይ። ብሓባር ኰንኻ ብየማንን ብጸጋምን እንዳተቀባበሉ ይበጽሕ። ቅድም ናይ ወትሩ ጸሎት ይበጽሕ፣ ዳዊትን ዉዳሴ ማርያምን ይዕደል።...

ጸሎት ዓርቢ ስቕለት- ቅ.ስምኦን ኣምዳዊ 0

ጸሎት ዓርቢ ስቕለት- ቅ.ስምኦን ኣምዳዊ

ናይ ቅዱስ ስምኦን ኣምዳዊ ጸሎት፣ ዓርቢ ወጋሕታ ዝጽለ ኦ ጐይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ከምቲ ንዓካ ናይ ድሕሪት ኣሲሮም ናብ ናይ ሊቀ ካህናት መጋብኣያ ዝወሰዱኻ፣ ከምኡ ዉን ንዓይ እሰረኒ እሞ፣ ናብታ ወሃቢ ህይወት (ማህየዊት) ዝዀነ ቤትኻ ሰሓበኒ።...