Tagged: ተግሳጽ

ተግሳጽ ዘቅዱስ ኣባ ሲኖዳ

ተግሳጽ ዘቅዱስ ኣባ ሲኖዳ

ተግሳጽ ዘቅዱስ ሲኖዳ፣ሶኒ ሰዓት ዓሰርተ ሓደ ሠርክ ስግደት ገለ ገለ ኣካይዳ  (ግብሪ) ኣለዋ፣ ብናትና ኣተሓሳስባ ሰናይ ጌርና ንቆጽረን፣ ብዓይኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግና ሓጢኣት እየን። ንኣብነት፣ ንስሓ ዘይኣተወ ሰብ፣ ናብቲ ቅዱስ ቦታ ምልስምልስ ይብል`ሞ፣ ከምዚ...

ተግሳጽ ዘቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ

ተግሳጽ ዘቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ

ፍቑራት ምእመናን፣ ብዛዕባ ኣስቆረታዊ ይሁዳ እንታይ ክንብል ኢና። ንጐይትኡ ኣሕሊፉ ዝሃበ ይሁዳ ብምንታይ ንገልጾ። ንሱ ሓደ ካብቶም ዓሰርተው ክልተ ክነሱ ናብቶም ሊቃነ ካህናትን ሽሟሙንትን ከይዱ፣ “ኣነ ኣሕሊፈ ክህበኩም፣ ክንደይ ትኸፍሉኒ፧” በሎም። ሰላሳ ዲናር ክኸፍልዎ...

ተግሳጽ ዘቅዱስ ኣትናቴዎስ ዘእስክንድርያ

ተግሳጽ ዘቅዱስ ኣትናቴዎስ ዘእስክንድርያ

ክርስቶስ ስለዘፍቀረና፣ መጺኡ ባዕሉ ምእንታና ሞይቱልና። ብሓጢኣት ንገዛእ ርእስና ምስ ኣማሰንናያ፣ ፈጢሩ ሱቅ ኢሉ ኣይሓደገናን። ካብ ሰማያት መጺኡ፣ ምእንታና መከራ ጸጊቡ፣ ህይወቱ ሂቡና። ከም ሓኪም ክፍዉሰና፣ ብግህዶ መጽአ። ካብ ሕማምና ክፍዉሰና ጥራይ ኣይኰነን ዝምጽአ፣ እንታይ...

ተግሳጽ ዘ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ዘሠርክ ዓርብ

ተግሳጽ ዘ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ዘሠርክ ዓርብ

መጽሓፍ ከምዝምህረና፣ ነፍስና ብሕጊ ኣምላኽ ትነብር እንተደኣ ኮይና፣ ሓይሊ ጸልማትን ኣጋንንትን ኣይክስዕሩናን እዮም። በንጻሩ ካብ ሕጊ ኣምላኽ እንድሕሪ ርሒቅና ግና፣ ክሕይሉናን ክስዕሩናን ይኽእሉ። የሕዋተየ  ነስተዉዕል። ገዛ ርእስኻ ከተድሕን እንተደሊኻ፣ ኣብ ሃብቲ ጥበብ እግዚአብሔርን፣ ሃብቲ...