Tagged: ኤፍሬም ሶሪያዊ

ዓለም-ቅ.ኤፍሬም ሶሪያዊ 0

ዓለም-ቅ.ኤፍሬም ሶሪያዊ

ቅዱስ ኤፍሬም ኣብቲ ብዛዕባ ንስሓ ሰብ ነነዌ ዝጸሓፎ መጽሓፍ ብዛዕባ፣ ዓለምን ከንቱነት ዓለምን ዘስፈሮ ብመልክዕ ግጥሚ ካብ ዝተዳለወ ጽሑፍ ዝተወስደ። “ኦ ዓለም፣ ፍቕርኺ ክንደይ ይሕይል፡ ጽባቐኪ ዉን ብዙሕ እዩ፣ የግዳስ ጽባቐኪን ፍትወትክን ንዘለዓለም ኣይጸንዕን።...

ጸሎት ናይ ዝናሳሕ ሰብ!- ቅ.ኤፍሬም ሶርያዊ 0

ጸሎት ናይ ዝናሳሕ ሰብ!- ቅ.ኤፍሬም ሶርያዊ

ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ፣ ብዛዕባ ሰብ ነነዌ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ትምህርቲ ዝተወስደ ጸሎት ኮይኑ፣ ብንስሓ ዝመላለስ  ክርስቲያን ኣንጻር ሰይጣን ክጽልዮ ዝኽእል ጸሎት እዩ። እቲ ጽሑፍ ብቋንቋ ሶርያ፣ ብግጥሚ መልክዕ ዝተዳለወ እዩ፣ ብሩኽ ንባብ። “ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ፣ ኣምላኽ...

መዝሙር ፋሲጋ-ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ 0

መዝሙር ፋሲጋ-ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ

ኦ ጐይታ፣ ኣብ ቅድሜኻ ብፍርሓት ይሰግደልኻ ኣለኹ፣ ኦ ሰናይ ዝዀንካ ኣምላኽ፣ የመስግነኻ ኣለኹ። ኦ ናይ ቅዱስና ኣምላኽ፣ ኣብ ብርኸይ ወዲቐ ናባኻ ይምህለል ኣለኹ። ንዓይ፣ ንድርቡይ ሓጥእ፣ ካብ ማእሰርቲ ሰይጣን ሓራ ክትገብረኒ፣ ናይ መስቀል ሞት...